តើអ្នក ឬមនុស្សណាមនុស្សដែលយកចិត្តទុកដាក់ដល់នោះ កំពុងជួបប្រទះបញ្ហាជាមួយនឹងការលេងល្បែងស៊ីសងឬ? មានជំនួយដែលអាចរកបាន។

ឥឡូវនេះ អ្នកអាចនិយាយទៅកាន់មនុស្សម្នាក់តាមរយៈសេវាកម្មទូរសព្ទដែលឥតគិតប្រាក់ និងជាសម្ងាត់របស់យើងខ្ញុំបាន។ យើងខ្ញុំអាចរៀបចំឲ្យមានអ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់ម្នាក់ដែលនឹងនិយាយភាសាអ្នកបាន។

ហៅទៅលេខ 1800 858 858។

ប្រភពព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកនិយាយភាសាខ្មែរដែលកំពុងជួបការលំបាកជាមួយនឹងការលេងល្បែងស៊ីសង

តើអ្នកនៅមិនទាន់ប្រាកដនូវអ្វីដែលត្រូវធ្វើឬ? ហេតុទើបបានជាមិនក្រឡេកមើលប្រភពព័ត៌មានមួយចំនួនជាភាសាអ្នក។ ចុចលើតំណខាងក្រោមដើម្បីបើក។