.آیا شما، یا شخص دیگر مورد علاقه تان، مشکل قماربازی دارد؟  کمک موجود است

حالا شما می توانید با استفاده از خدمات تیلفونی محرمانه و رایگان ما با یک مشاور ما صحبت کنید.  ما یک ترجمان را به لسان خودتان تهیه کرده می توانیم

به تیلفون نمبر 858 858 1800 زنگ بزنید

منابع برای دری زبانانی که مشکل قماربازی دارند

آیا هنوز هم مطمئن نیستید که چکار باید بکنید؟  پس چرا به بعضی از مواد ذیل به لسان خودتان نگاه نمی کنید.  برای باز کردن چیز مورد نظر تان لطفاً بالای لینک های ذیل کلیک کنید. 
 

  1. منبع
  2. منبع