Immediate help

និយាយជាមួយអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ពីការលេងល្បែងស៊ីសង


ជំនួយដោយឥតគិតថ្លៃ និងលាក់ការសម្ងាត់ ដែលមាន24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ និង7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍

ការជជែកគ្នាជាមួយអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ពីការលេងល្បែងសុីសងអាចមានប្រយោជន៍មិនគួរឱ្យជឿ - ជាបុគ្គលឯករាជ្យក្នុងការផ្តល់ការគាំទ្រ និងបង្កើតផែនការដើម្បីជួយអ្នក ឬមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នក។

Start chat

សូមចាប់ផ្តើមការជជែកតាមអនឡាញ

សូមជជែកគ្នាតាមអនឡាញទៅកាន់អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ពីការល្បែងស៊ីសងដែលមានការ ទទួលស្គាល់របស់យើង នៅគ្រប់ទីកន្លែង ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី និងដែលមាន24ម៉ោង ក្នុងមួយថ្ងៃ និង7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍។ វាគឺឥត គិតថ្លៃ ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងលាក់ការ សម្ងាត់។

ចាប់ផ្តើមការជជែក

* ការជជែកតាមអ៊ីនធឺណិតបច្ចុប្បន្នមានជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ។
Call helpline

សូមហៅទូរស័ព្ទទៅខ្សែទូរស័ព្ទជំនួយដោយឥតគិតថ្លៃរបស់យើង

សូមនិយាយទៅកាន់អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ពីការលេងល្បែងសុីសងតាមទូរស័ព្ទ ដែលមាន24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ និង7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ ពីគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី។ វាគឺឥតគិតថ្លៃ ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងលាក់ការសម្ងាត់។

ទូរស័ព្ទ៖ 1800 858 858

ដើម្បីនិយាយជាភាសារបស់អ្នកជាមួយនរណាម្នាក់ សូមទាក់ទងសេវាបកប្រែតាមទូរស័ព្ទ (TIS) តាមរយៈលេខ 131 450 ហើយសុំទូរស័ព្ទទៅខ្សែជំនួយការលេងល្បែងតាមលេខ 1800 858 858
Article aboriginal 2

ខ្ញុំចង់បានសេវាកម្មគាំទ្រសម្រាប់ជនជាតិដើមដំបូង (First Nations)

ប្រសិនបើអ្នកព្រួយបារម្ភអំពីការលេងល្បែងសុីសងសូមពិភាក្សាជាមួយនរណាម្នាក់ដែលអ្នកទុកចិត្តអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នក។ អង្គការសម្រាប់ជនជាតិដើមដំបូង (First Nations) មួយចំនួនមានបុគ្គលិកផ្នែកការលេងល្បែសុី សងដែលអ្នកអាចជជែកជាមួយបាន។

ការគាំទ្រជាតិសាសន៍ដំបូង

Title immediate help cald 2

ជំនួយជាភាសាផ្សេងៗក្រៅពីភាសាអង់គ្លេស

ប្រសិនភាសាអង់គ្លេសមិនមែនជាភាសាដំបូងរបស់អ្នកការគាំទ្រគឺអាចរកបានសម្រាប់សហគមន៍ចម្រុះវប្បធម៌ និងភាសា។ 
 

ភាសាដទៃទៀត

កំពុងស្វែងរកទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងសង្គ្រោះបន្ទាន់ឬ?

ខ្សែទូរស័ព្ទជំនួយសម្រាប់កុមារ (Kids Helpline)
ខ្សែទូរស័ព្ទជំនួយសម្រាប់បុរស (Mensline)
សេវាកម្មទូរស័ព្ទហៅត្រឡប់វិញសម្រាប់ជួយការធ្វើអត្តឃាត
អគ្គិភ័យ រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ (Ambulance) ឬប៉ូលិស
000

សូមស្វែងរកសេវាកម្មគាំទ្រក្នុងតំបន់ដែលនៅជិតអ្នក។

សូមជ្រើសរើសតំបន់តាមមូលដ្ខានរបស់អ្នក។

ជម្រើសជំនួយគឺផ្អែកលើរដ្ឋ ឬដែនដីដែលអ្នករស់នៅ។

សូមជ្រើសរើសតំបន់តាមមូលដ្ខានរបស់អ្នក។

ជម្រើសជំនួយគឺផ្អែកលើរដ្ឋ ឬដែនដីដែលអ្នករស់នៅ។

ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់ត្រៀមខ្លួននិយាយជាមួយនរណាម្នាក់នៅពេលនេះទេ សូមសាកល្បងគន្លឹះផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចធ្វើបាននៅថ្ងៃនេះ។

សូមធ្វើការវាយតម្លៃពីការលេងល្បែងសុីសង

ការវាយតម្លៃតាមអនឡាញរហ័ស និងងាយស្រួលរបស់យើងអាចជួយអ្នកឬមនុស្សជាទី ស្រលាញ់របស់អ្នកដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយព័ត៌មានអំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើបន្ទាប់។

សូមធ្វើការវាយតម្លៃ

សូមចុះហត្ថលេខាចូលរួមកម្មវិធីបញ្ជូននិងទទួលសាររបស់យើង

សូមចុះហត្ថលេខាចូលរួមកម្មវិធីដោយឥតគិតថ្លៃមួយរបស់យើង ដើម្បីទទួលបានសារ SMS សម្រាប់លើកទឹកចិត្ត និងបំផុសគំនិត  
*ចំណាំ កម្មវិធីបញ្ជូននិងទទួលសារ SMS មានជាភាសាអង់គ្លេសតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលនេះ

សូមចុះហត្ថលេខាចូលរួមនៅថ្ងៃនេះ

សូមចូលប្រើការគាំទ្រតាមអ៊ីមែលរបស់យើង

តើមានសំណួរខ្លីៗឬទេ? អ្នកប្រឹក្សាយោបល់របស់យើងអាចរកបានតាមអ៊ីមែល ដើម្បីវាយតម្លៃស្ថានភាព និងណែនាំពីជម្រើសនានាសម្រាប់អ្នក និងមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់អ្នក។

សូមផ្ញើអ៊ីម៉ែលមកយើង

សូមអានរឿងបំផុសគំនិតផ្សេងៗពីអ្នកដទៃទៀត

សូមអានរឿងបំផុសគំនិតពីមនុស្សពិតៗដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការលេងល្បែងសុីសង -មិន មានអត្ថបទរឿងឬតួអង្គទេ គ្រាន់តែគណនីពិតនៃរបៀបដែលការលេងល្បែងសុីសងបានជះ ឥទ្ធិពលដល់ជីវិតរបស់ពួកគេ។

សូមឆែកមើលរឿងរបស់ពួកគេ

សូមដកខ្លួនអ្នកចេញពីទីកន្លែងលេងល្បែងស៊ីសង និងវិបសាយ

ការដកខ្លួនឯងចេញ (ឬការហាមប្រាមដោយខ្លួនឯង) អនុញ្ញាតឱ្យមនុស្សដែលមាន ការព្រួយបារម្ភអំពីការលេងល្បែងស៊ីសង ដកខ្លួនឯងចេញពីទីកន្លែងលេងល្បែងសុីសង ជាក់លាក់ និងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មល្បែងសុីសងតាមអនឡាញ។ វាអាចជាមធ្យោបាយដ៏ ល្អមួយដើម្បីជួយរក្សាសុវត្ថិភាពរបស់អ្នក ឬរបស់មនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់អ្នក។

សូមរៀនសូត្របន្ថែមអំពីការដកខ្លួនឯងចេញ

Accordion placeholder 0

Our Gambling Help Online Forum: Be inspired and motivated by other people’s stories.

I am truly grateful for all the support I have received on this forum from you all, had it not been for this support I don't think I would have made it this far.

Just wanted to say thank you to all the warmth and support I've received from this site! I've finally made 100 days with no gambling!

Reading some of the stories on this forum… gives me hope to see that people in worse situations are willing to reach out for help and try to change.

This forum is great, makes you realise you're not the only one.

Pause
Talk to someone