NT – Amity Community Services Inc

Ang Amity ay isang serbisyong pagpapayo, suporta, at impormasyon para sa mga taong nahihirapan dahil sa pagsusugal at ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang mga serbisyo ay libre, kompidensyal, at gumagana sa buong estado.

Ang harapang pagpapayo ay makukuha sa pamamagitan ng Amity, o sa libreng pagtawag sa Gambling Helpline na bukas 24/7.

Amity

Tulong sa mga wika maliban sa Ingles

Kung hindi Ingles ang iyong unang wika, mayroong suporta para sa iba't-ibang mga kultura at wika sa komunidad. 

OTHER LANGUAGES

Serbisyo sa Pagsasalin-wika at Pag-iinterprete (Translation and Interpreting Service -TIS)

Kung gusto mo ng libre at kumpidensyal na payo at suporta na ibinibigay ng Amity ngunit gusto mong makipag-usap gamit ang iyong unang wika, maaari ka pa ring makakuha ng kinakilangan mong tulong:

  •  Tawagan ang Translation and Interpreting Service (TIS) sa 131 450.
  • Humiling na makipag-usap sa Amity sa 1800 858 858 sa iyong wika.
  • Tatawagan ng TIS ang Amity para sa iyo.

Ang mga tawag sa TIS ay kasing-halaga ng lokal na mga tawag mula sa landline. May karagdagang bayad para sa mga mobile phone.

Serbisyo sa Pagsasalin-wika at Pag-iinterprete (Translation and Interpreting Service -TIS)

Title immediate help cald 0

Anong uri ng suporta ang hinahanap mo?

Ang Amity ay nagbibigay ng libre, kumpidensyal na pagpapayo, suporta at impormasyon sa mga taong apektado ng pagsusugal. Kasama sa mga serbisyo ang:

  • propesyonal na suporta para sa mga indibidwal na nakakaranas ng mga problema sa kanilang pagsusugal
  • propesyonal na suporta para sa mga kaibigan at pamilya ng mga indibidwal na nakakaranas ng mga problema sa pagsusugal

Ang Amity ay makakatulong sa iyo na:

  • maunawaan ang mga nag-uudyok sa iyong pagsusugal
  • gumamit ng mga estratehiya para magapi ang pagnanasang magsugal
  • tulungan ka sa proseso ng pagbabago ng pag-uugali

Nag-aalok kami ng mga serbisyo ng pagpapayo at impormasyon sa harapan, sa email at sa telepono. 

Ang Amity ay matatagpuan sa 155 Stuart Highway, Parap sa Darwin. Ang numero ng telepono ay (08) 8944 6565.

Ang Gambling Harm Minimisation at Education Program ay pinondohan ng Pamahalaan ng NT sa pamamagitan ng Community Benefit Fund Program.

1800 858 858

Mga Serbisyo sa Komunidad ng Amity

Available ang kumpidensyal at libreng mga sesyon ng pagpapayo sa harapan at telehealth.

Libreng tawag: 1800 684 372

Telepono: (08) 8944 6565

Email: [email protected]

Website: www.amity.org.au

Holyoake – Alice Springs

Pagpapayo sa pagsusugal.
Telepono: (08) 8952 5899

Isang mahusay na paraan upang magkaroon ng kontrol ay ang pagpapasya na harangan, ipagbawal o hadlangan ang iyong sarili mula sa isa o mahigit pang mga pinangalanang lugar ng pasugalan o sa mga online na serbisyo. Ito ay tinatawag na self-exclusion.

Makakatulong ang self-exclusion kung gusto mong gawing madalang, magliban o huminto nang tuluyan. Ikaw ang pipili ng lugar kung saang ayaw mong pumunta. Kahit sino ay maaaring gawin ito, at ito ay libre.

Lahat ng mga lisensyadong nagpapasugal sa Australya ay kinakailangang magbigay ng paraan upang matulungan kang ibukod ang iyong sarili.

Maaari mong ayusin ito nang direkta sa pamamagitan ng service o sa pamamagitan ng tagapayo tungkol sa suliranin sa pagsusugal sa 1800 858 858.

Ang karagdagang impormasyon sa Self-Exclusion sa NT ay matatagpuan sa:

BetStop – the National Self-Exclusion Register™

BetStop – the National Self-Exclusion Register™ ay isang libreng pambansang serbisyo upang ibukod ang iyong sarili mula sa lahat ng lisensyadong Australian na serbisyo sa online at pagtaya sa telepono sa isang hakbang. Alamin ang higit pa tungkol sa BetStop - ang National Self-Exclusion Register o makipag-ugnayan sa Amity kung gusto mo ang aming tulong na magparehistro. 

BetStop – the National Self-Exclusion Register™

Ang pagpapayo sa pananalapi ay isang mahusay na paraan upang matulungan kang makabangon.

Ang mga tagapayo sa pananalapi ay mga may kasanayang propesyonal na makakatulong sa iyo na malampasan ang mga kahirapan sa pera dahil sa pagsusugal. 

Anglicare NT

Darwin (08) 8985 0000
Katherine(08) 8963 6100
Alice Springs(08) 8951 8000

Pangangalaga ng Katoliko (Catholic Care) NT

Darwin(08) 8944 2000
Katherine(08) 8971 0777
Tennant Creek(08) 8962 3065

Talk to someone