សេវាកម្មជំនួយសម្រាប់ការលេងល្បែងស៊ីសងរបស់រដ្ឋអូស្ត្រាលីភាគខាងត្បូង (Gambling Help Services SA)

សេវាកម្ម ជំនួយសម្រាប់ការលេងល្បែងស៊ីសង (Gambling Help) ធ្វើប្រតិបត្តិការនៅទូទាំងតំបន់ 
ទីក្រុង និងទីជនបទនៃរដ្ឋភាគខាងត្បូងអូស្ត្រាលី (SA) ដោយផ្តល់នូវការគាំទ្រ និងការប្រឹក្សាយោបល់គ្រួសារខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងមានលក្ខណៈសម្ងាត់ផ្ទាល់ខ្លួន ដោយឥតគិតថ្លៃ។ ការគាំទ្រអាចរកបានសម្រាប់បុគ្គល និងក្រុមគ្រួសារ ព្រមទាំងមិត្តភក្តិរបស់ពួកគេ។ 
.

ការិយាល័យសម្រាប់បញ្ហាការលេងល្បែងស៊ីសង

តើអ្នកកំពុងស្វែងរកការគាំទ្រប្រភេទណា?

សេវាកម្មជំនួយសម្រាប់ការលេងល្បែងសុីសង ដំណើរការនៅទូទាំងតំបន់ទីក្រុង និងជនបទរបស់រដ្ឋអូស្ត្រាលីភាគខាងត្បូង ដែលផ្តល់នូវការប្រឹក្សាយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគ្រួសារ ព្រមទាំងការគាំទ្រ ដោយឥតគិតថ្លៃ និងលាក់ការសម្ងាត់។ ការគាំទ្រអាចរកបានសម្រាប់បុគ្គល និងក្រុមគ្រួសារ ព្រមទាំងមិត្តភក្តិរបស់ពួកគេ។.

ទីតាំងមេត្រូ

មេត្រូខាងជើង

សេវាលេងល្បែងទូទាំងរដ្ឋ (ការព្យាបាលអាកប្បកិរិយាយល់ដឹង GHS) - Elizabeth     
អាស័យដ្ឋាន: GP Plus Elizabeth, 16 Playford Drive, Elizabeth   (ផែនទី​ហ្គូហ្គល)    
ទូរស័ព្ទ៖: 08 8204 4779      
គេហទំព័រ: SA Gambling Therapy    

Relationships Australia SA - Salisbury      
អាស័យដ្ឋាន: Shop 7, Salisbury Cinema Complex, Cr James and Gawler Streets, Salisbury (ផែនទី​ហ្គូហ្គល)    
ទូរស័ព្ទ៖: 1800 934 196      
គេហទំព័រ: Relationships Australia

Relationships Australia SA - Elizabeth      
អាស័យដ្ឋាន: 13 Elizabeth Way, Elizabeth (ផែនទី​ហ្គូហ្គល)    
ទូរស័ព្ទ៖: 1800 934 196      
គេហទំព័រ: Relationships Australia

Community Access and Services SA (GHS វៀតណាម) - Salisbury      
អាស័យដ្ឋាន: Flinders Wellbeing Centre, 28 Ann Street, Salisbury (ផែនទី​ហ្គូហ្គល)    
ទូរស័ព្ទ៖: (08) 8447 8821      
គេហទំព័រ: CASSA

Flinders University (GHS ជនជាតិដើម) - Salisbury      
អាស័យដ្ឋាន: Flinders Wellbeing Centre, 28 Ann Street, Salisbury (ផែនទី​ហ្គូហ្គល)    
ទូរស័ព្ទ៖: (08) 8182 5191      
គេហទំព័រ: Flinders University

មេត្រូខាងកើត

Relationships Australia SA - Adelaide CBD    
អាស័យដ្ឋាន: 151 South Tce, Adelaide (ផែនទី​ហ្គូហ្គល)    
ទូរស័ព្ទ៖: 1800 934 196    
គេហទំព័រ: Relationships Australia

OARS Community Transitions - Adelaide CBD    
អាស័យដ្ឋាន: 33 Franklin Street, Adelaide (ផែនទី​ហ្គូហ្គល)     
ទូរស័ព្ទ៖: (08) 8218 0700    
គេហទំព័រ: OARS

មេត្រូខាងត្បូង

សេវាលេងល្បែងទូទាំងរដ្ឋ (ការព្យាបាលអាកប្បកិរិយាយល់ដឹង GHS) - Bedford Park
អាស័យដ្ឋាន: SALHN, Block G, The Flats, Flinders Drive, Bedford Park (ផែនទី​ហ្គូហ្គល)    
ទូរស័ព្ទ៖: 08 8204 4779     
គេហទំព័រ: SA Gambling Therapy

Relationships Australia SA - Marion     
អាស័យដ្ឋាន: Level 5, Westfield Marion Shopping Centre, 297 Diagonal Road, Oaklands Park (ផែនទី​ហ្គូហ្គល)    
ទូរស័ព្ទ៖: 1800 934 196     
គេហទំព័រ: Relationships Australia

Relationships Australia SA (ការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយ) - Noarlunga   
អាស័យដ្ឋាន: Noarlunga TAFE (Room W152, Ramsay Place, Noarlunga (ផែនទី​ហ្គូហ្គល)    
ទូរស័ព្ទ៖: 1800 934 196     
គេហទំព័រ: Relationships Australia

Flinders University (GHS ជនជាតិដើម) - Bedford Park     
អាស័យដ្ឋាន: Block C, The Flats, Flinders Drive, Bedford Park (ផែនទី​ហ្គូហ្គល)     
ទូរស័ព្ទ៖: (08) 8182 5191     
គេហទំព័រ: Flinders University

SALHN (សេវាព្យាបាលការលេងល្បែងអាបូរីជីន) - Bedford Park
អាស័យដ្ឋាន: Block G, The Flats, Flinders Drive, Bedford Park (ផែនទី​ហ្គូហ្គល)     
ទូរស័ព្ទ៖: (08) 8204 4779     
គេហទំព័រ: SALHN

មេត្រូខាងលិច

Relationships Australia SA - Port Adelaide    
អាស័យដ្ឋាន: Ground Floor, 8 Butler Street, Port Adelaide (ផែនទី​ហ្គូហ្គល)    
ទូរស័ព្ទ៖: 1800 934 196    
គេហទំព័រ: Relationships Australia

Relationships Australia SA - Hindmarsh    
អាស័យដ្ឋាន: 49a Orsmond Street, Hindmarsh (ផែនទី​ហ្គូហ្គល)    
ទូរស័ព្ទ៖: 1800 934 196    
គេហទំព័រ: Relationships Australia

Relationships Australia SA (GHS ពហុវប្បធម៌) - Hindmarsh    
អាស័យដ្ឋាន: 49a Orsmond Street, Hindmarsh (ផែនទី​ហ្គូហ្គល)    
ទូរស័ព្ទ៖: 1800 934 196    
គេហទំព័រ: Relationships Australia

Overseas Chinese Association (GHS ចិន) - Findon    
អាស័យដ្ឋាន: 110 Crittenden Road, Findon (ផែនទី​ហ្គូហ្គល)    
ទូរស័ព្ទ៖: (08) 8445 1677    
គេហទំព័រ: Overseas Chinese Association

Community Access and Services SA (GHS វៀតណាម) - Athol Park    
អាស័យដ្ឋាន: 62 Athol Street, Athol Park (ផែនទី​ហ្គូហ្គល)    
ទូរស័ព្ទ៖: (08) 8447 8821    
គេហទំព័រ: Community Access and Services SA

Adelaide Hills

Relationships Australia SA (ការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយ) - Mount Barker     
អាស័យដ្ឋាន: Community Health Services Wellington Road, Mount Barker (ផែនទី​ហ្គូហ្គល)     
ទូរស័ព្ទ៖: 1800 934 196 or 1800 182 325 (Country Call)     
គេហទំព័រ: Relationships Australia

ទីតាំងជនបទ

Eyre & លោកខាងលិច

Uniting Country SA - Whyalla   
អាស័យដ្ឋាន: 22 McRitchie Crescent, Whyalla Stuart (ផែនទី​ហ្គូហ្គល)   
ទូរស័ព្ទ៖: 1300 067 777   
គេហទំព័រ: Uniting Country SA

Uniting Country SA - Port Lincoln   
អាស័យដ្ឋាន: 3-5 Eyre Street, Port Lincoln (ផែនទី​ហ្គូហ្គល)   
ទូរស័ព្ទ៖: 1300 067 777   
គេហទំព័រ: Uniting Country SA

Aboriginal Family Support Services (GHS ជនជាតិដើម) - Port Lincoln   
អាស័យដ្ឋាន: 21 Washington Street, Port Lincoln (ផែនទី​ហ្គូហ្គល)   
ទូរស័ព្ទ៖: (08) 8683 1909   
គេហទំព័រ: Aboriginal Family Support Services

Yadu Health (GHS ជនជាតិដើម) - Ceduna   
អាស័យដ្ឋាន: 1 Eyre Highway, Ceduna (ផែនទី​ហ្គូហ្គល)   
ទូរស័ព្ទ៖: (08) 8626 2500   
គេហទំព័រ: Yadu Health Aboriginal GHS

Yorke & កណ្តាលខាងជើង

Uniting Country SA - Port Pirie     
អាស័យដ្ឋាន: 60 Florence Street, Port Pirie (ផែនទី​ហ្គូហ្គល)    
ទូរស័ព្ទ៖: 1300 067 777     
គេហទំព័រ: Uniting Country SA

Uniting Country SA - Kadina     
អាស័យដ្ឋាន: 8 Digby Street, Kadina (ផែនទី​ហ្គូហ្គល)    
ទូរស័ព្ទ៖: 1300 067 777     
គេហទំព័រ: Uniting Country SA

ខាងជើងឆ្ងាយ

Uniting Country SA - Port Augusta    
អាស័យដ្ឋាន: 36 Stirling Road, Port Augusta (ផែនទី​ហ្គូហ្គល)    
ទូរស័ព្ទ៖: 1300 067 777    
គេហទំព័រ: Uniting Country SA

Aboriginal Family Support Services (GHS ជនជាតិដើម) - Port Augusta    
អាស័យដ្ឋាន: 8-10 Victoria Parade, Port Augusta (ផែនទី​ហ្គូហ្គល)    
ទូរស័ព្ទ៖: (08) 8641 0907    
គេហទំព័រ: Aboriginal Family Support Services

Murray Mallee

Aboriginal Family Support Services (GHS ជនជាតិដើម) - Berri     
អាស័យដ្ឋាន: 23 Denny Street, Berri (ផែនទី​ហ្គូហ្គល)     
ទូរស័ព្ទ៖: (08) 8582 3192     
គេហទំព័រ: Aboriginal Family Support Services

Aboriginal Family Support Services (GHS ជនជាតិដើម) - Murray Bridge     
អាស័យដ្ឋាន: 67 Adelaide Road, Murray Bridge (ផែនទី​ហ្គូហ្គល)    
ទូរស័ព្ទ៖: (08) 8532 1790     
គេហទំព័រ: Aboriginal Family Support Services

Relationships Australia - Berri     
អាស័យដ្ឋាន: 9 Kay Avenue, Berri (សេវាកម្មធ្វើដំណើរទៅ Waikerie, Loxton, Renmark) (ផែនទី​ហ្គូហ្គល)    
ទូរស័ព្ទ៖: 1800 934 196 or 1800 182 325 (Country Call)     
គេហទំព័រ: Relationships Australia

Relationships Australia SA (ការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយ) - Murray Bridge     
អាស័យដ្ឋាន: Centacare Catholic Family Services, 55 Adelaide Road, Murray Bridge (ផែនទី​ហ្គូហ្គល    
ទូរស័ព្ទ៖: 1800 934 196 or 1800 182 325 (Country Call)     
គេហទំព័រ: Relationships Australia

Fleurieu & Kangaroo Island

 Relationships Australia SA (ការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយ) - Victor Harbour    
អាស័យដ្ឋាន: WorkSkil Office, 16 Seaview Road, Victor Harbor (ផែនទី​ហ្គូហ្គល)  
ទូរស័ព្ទ៖: 1800 934 196 or 1800 182 325 (Country Call)    
គេហទំព័រ: Relationships Australia

Relationships Australia SA (ការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយ) - Goolwa    
អាស័យដ្ឋាន: Uniting Community Open Door Centre, 1 Collingwood Street, Goolwa (ផែនទី​ហ្គូហ្គល)  
ទូរស័ព្ទ៖: 1800 934 196 or 1800 182 325 (Country Call)    
គេហទំព័រ: Relationships Australia

Relationships Australia SA (ការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយ) - Kingscote    
អាស័យដ្ឋាន: Junction Australia Family and Community Centre, 9 Murray Street, Kingscote (ផែនទី​ហ្គូហ្គល)     
ទូរស័ព្ទ៖: 1800 934 196 or 1800 182 325 (Country Call)    
គេហទំព័រ: Relationships Australia

Limestone Coast

Lifeline South East - Mount Gambier    
អាស័យដ្ឋាន: 5 Mark Street, Mount Gambier (ផែនទី​ហ្គូហ្គល)    
ទូរស័ព្ទ៖: (08) 8723 2299    
គេហទំព័រ: Lifeline South East

សេវាផ្សព្វផ្សាយក៏មាននៅក្នុង Bordertown, Robe, Keith, Kingston, Penola, Naracoorte និង Millicent ផងដែរ។

Barossa, Light & ខាងជើងក្រោម

Relationships Australia SA (ការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយ) - Gawler 
សូមទាក់ទងការិយាល័យ Relationships Australia Elizabeth សម្រាប់ការណាត់ជួប និងការសាកសួរ។
ទូរស័ព្ទ៖: (08) 8255 3323  
គេហទំព័រ: Relationships Australia

Relationships Australia SA (ការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយ) - Nuriootpa 
សូមទាក់ទងការិយាល័យ Relationships Australia Salisbury សម្រាប់ការណាត់ជួប និងការសាកសួរ។
ទូរស័ព្ទ៖: (08) 8255 3323  
គេហទំព័រ: Relationships Australia

ជំនួយសម្រាប់ការលេងល្បែងសុីសងដោយឥតគិតថ្លៃ មាលក្ខណៈសម្ងាត់ អាចរកបានសម្រាប់មនុស្ស ជាតិសាសន៍ដំបូង (First Nations) មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ និងសហគមន៍។ 

រដ្ឋអូស្ត្រាលីភាគខាងត្បូងមានសេវាកម្មជំនួយសម្រាប់ការលេងល្បែងស៊ីសងដែលទទួលស្គាល់ភាសា និងវប្បធម៌ខុសៗគ្នាសម្រាប់មនុស្សមកពីបណ្តាសហគមន៍នៃ ជាតិសាសន៍ដំបូង (First Nations)។ សូមទាក់ទងសេវាកម្មខាងក្រោម ប្រសិនអ្នកចង់មានការជជែកគ្នា។.

Flinders University (GHS ជនជាតិដើម) - Salisbury

អាស័យដ្ឋាន: Flinders Wellbeing Centre, 28 Ann Street, Salisbury (ផែនទី​ហ្គូហ្គល)  
ទូរស័ព្ទ៖: (08) 8182 5191  
គេហទំព័រ: Flinders University

Flinders University (GHS ជនជាតិដើម) - Bedford Park

អាស័យដ្ឋាន: Block C, The Flats, Flinders Drive, Bedford Park (ផែនទី​ហ្គូហ្គល)   
ទូរស័ព្ទ៖: (08) 8182 5191  
គេហទំព័រ: Flinders University

SALHN (GHS ជនជាតិដើម) - Bedford Park

អាស័យដ្ឋាន: Block G, The Flats, Flinders Drive, Bedford Park (ផែនទី​ហ្គូហ្គល)   
ទូរស័ព្ទ៖: (08) 8204 4779  
គេហទំព័រ: SALHN

Aboriginal Family Support Services (GHS ជនជាតិដើម) - Port Lincoln

អាស័យដ្ឋាន: 21 Washington Street, Port Lincoln (ផែនទី​ហ្គូហ្គល)  
ទូរស័ព្ទ៖: (08) 8683 1909  
គេហទំព័រ: Aboriginal Family Support Services

Yadu Health (GHS ជនជាតិដើម) - Ceduna

អាស័យដ្ឋាន: 1 Eyre Highway, Ceduna (ផែនទី​ហ្គូហ្គល)   
ទូរស័ព្ទ៖: (08) 8626 2500  
គេហទំព័រ: Yadu Health Aboriginal GHS

Aboriginal Family Support Services (GHS ជនជាតិដើម) - Port Augusta

អាស័យដ្ឋាន: 8-10 Victoria Parade, Port Augusta (ផែនទី​ហ្គូហ្គល)  
ទូរស័ព្ទ៖: (08) 8641 0907  
គេហទំព័រ: Aboriginal Family Support Services

Aboriginal Family Support Services (GHS ជនជាតិដើម) - Berri

អាស័យដ្ឋាន: 23 Denny Street, Berri (ផែនទី​ហ្គូហ្គល)   
ទូរស័ព្ទ៖: (08) 8582 3192   
គេហទំព័រ: Aboriginal Family Support Services

Aboriginal Family Support Services (GHS ជនជាតិដើម) - Murray Bridge

អាស័យដ្ឋាន: 67 Adelaide Road, Murray Bridge (ផែនទី​ហ្គូហ្គល)   
ទូរស័ព្ទ៖: (08) 8532 1790   
គេហទំព័រ: Aboriginal Family Support Services

ការគាំទ្រសម្រាប់ការលេងល្បែងសុីសងដោយឥតគិតថ្លៃ មានលក្ខណៈសម្ងាត់ គឺអាចរកបានសម្រាប់

មនុស្សមកពីសហគមន៍មានភាពចម្រុះខាងវប្បធម៌ និងភាសា មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ និងសហគមន៍។  
រដ្ឋអូស្ត្រាលីភាគខាងត្បូងមានសេវាកម្មផ្នែកលេងល្បែងស៊ីសងដែលទទួលស្គាល់ភាសា និងវប្បធម៌ខុសៗគ្នាសម្រាប់មនុស្សមកពីសហគមន៍មានភាពចម្រុះខាងវប្បធម៌ និងភាសា។.

ការគាំទ្រពហុវប្បធម៌

ការប្រឹក្សាយោបល់ហិរញ្ញវត្ថុគឺជាសេវាកម្មដោយឥតគិតថ្លៃ សុវត្ថិភាព និងលាក់ការសម្ងាត់ ដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។

អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ហិរញ្ញវត្ថុដែលមានការទទួលស្គាល់ ស្តាប់អ្នកដោយគ្មានការវិនិច្ឆ័យ និងជួយអ្នកដោះស្រាយបំណុលបញ្ហាឥណទាន និងបង្កើតផែនការដើម្បីធ្វើឱ្យហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក

វិលមកធម្មតាវិញ — និងបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនៃបញ្ហាប្រាក់។

ការប្រឹក្សាយោបល់ហិរញ្ញវត្ថុអាចមានសម្រាប់មនុស្សដែលព្យាយាមផ្លាស់ប្តូរការលេងល្បែងសុីសងរបស់ពួកគេ ហើយក៏មានសម្រាប់គូស្វាមីភរិយា ក្រុមគ្រួសារ និងមិត្តភក្តិ។ អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ហិរញ្ញវត្ថុក៏អាចជួយក្នុងការចូលប្រើសេវាកម្មគាំទ្រផ្សេងៗផងដែរ។

អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ហិរញ្ញវត្ថុអាច៖

  • វាយតម្លៃហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក ពន្យល់ពីជម្រើសរបស់អ្នក និងធ្វើការជាមួយអ្នកដើម្បីបង្កើតផែនការដោយផ្អែកលើអាទិភាព និងគោលដៅរបស់អ្នក។
  • ដោះស្រាយជាមួយអ្នកផ្តល់ឥណទាន ដើម្បីជួយអ្នកជាមួយប្រាក់កម្ចី ប័ណ្ណឥណទាន ឬបំណុលកម្ចីទិញផ្ទះ រួមទាំងការដាក់ពាក្យសុំការផ្លាស់ប្តូរ ដោយសារតែមានការលំបាកលើប្រាក់កម្ចីដែលមានស្រាប់
  • ចរចាជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាកម្មប្រើប្រាស់របស់អ្នក (អគ្គិសនី ឧស្ម័ន ទូរស័ព្ទ) និងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មផ្សេងទៀត ដើម្បីបង្កើតផែនការទូទាត់ដែលអាចសម្រេចបាន
  • ជួយអ្នកដើម្បីរៀបចំថវិកា
  • បញ្ជូនអ្នកទៅកាន់សេវាកម្មជំនួយឯកទេសផ្សេងទៀតដែលអ្នកប្រហែលជាត្រូវការ រួមទាំងការប្រឹក្សា

យោបល់ សេវាកម្មផ្លូវច្បាប់ និងការសង្គ្រោះបន្ទាន់ ហើយនិងការបន្ធូរបន្ថយការផាកពិន័យ

  • កំណត់អត្តសញ្ញាណ និងជួយឱ្យអ្នកទទួលបានសម្បទាន ឧទាហរណ៍ សម្បទានសម្រាប់

ចំណាយក្នុងការរស់នៅ សិទ្ធិទទួលបាននានា ដូចជាប្រាក់កម្ចីគ្មានការប្រាក់ ជម្រើសក្នុងបណ្តឹងតវ៉ា និងដំណោះស្រាយ ដូចជា ombudsmenនិងដំណោះដោះស្រាយវិវាទផ្ទៃក្នុង។

សេវាកម្មជំនួយសម្រាប់ការលេងល្បែងសុីសងទាំងអស់ (Gambling Help Services) អាចផ្តល់ការចូលប្រើប្រាស់អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលមានការទទួលស្គាល់ ដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។

យុទ្ធសាស្រ្តមួយក្នុងចំណោមយុទ្ធសាស្ត្រដែលអ្នកអាចប្រើដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរគឺការរារាំងខ្លួនអ្នកពីការលេងល្បែងស៊ីសង ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាការដកខ្លួនឯងចេញ។

តើអ្នកដកខ្លួនឯងចេញដោយរបៀបណា?

អ្នកអាចសួរអ្នកផ្តល់សេវាកម្មលេងល្បែងស៊ីសង (ទីកន្លែង) ឬសេវាកម្មអតិថិជន និងអាជីវកម្ម (CBS) ដើម្បីរារាំងអ្នកពីការចូលទៅក្នុងតំបន់ដែលល្បែងស៊ីសងកើតឡើង។ នេះអាចរួមបញ្ចូលសណ្ឋាគារ និងក្លឹបដែលមានម៉ាស៊ីនល្បែង កន្លែងផ្តល់ការលេងល្បែងសុីសង TAB និងកាស៊ីណូ ក្នុងក្រុងអែដឺឡេត។ អ្នកក៏អាចស្នើសុំការហាមមិនឱ្យលេងល្បែងតាមអនឡាញបានផងដែរ។

អ្នកអាចស្នើសុំឱ្យមានការរារាំងពីកន្លែងជាច្រើន។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់សេវាកម្មអតិថិជន និងអាជីវកម្ម ឬហៅទូរស័ព្ទទៅលេខ 131 882 ហើយជ្រើសរើសជម្រើស 6។

សេវាកម្មអតិថិជន និងអាជីវកម្ម (Consumer and Business Services)

BetStop – ការចុះឈ្មោះការដកខ្លួនដោយខ្លួនឯងជាតិ (BetStop – the National Self-Exclusion Register™)

BetStop – the National Self-Exclusion Register™ គឺជាសេវាកម្មជាតិដោយឥតគិតថ្លៃ ដើម្បីដកខ្លួនចេញពីសេវាកម្មភ្នាល់តាមអ៊ីនធឺណិត និងទូរស័ព្ទដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណពីប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងអស់ក្នុងជំហានតែមួយ។ ស្វែងយល់បន្ថែមអំពី BetStop – the National Self-Exclusion Register™ ឬទាក់ទង សេវាកម្មជំនួយសម្រាប់ការលេងល្បែងស៊ីសងរបស់រដ្ឋអូស្ត្រាលីភាគខាងត្បូង (Gambling Help Services SA) ប្រសិនបើអ្នកចង់ឱ្យជំនួយរបស់យើងចុះឈ្មោះ។ 

BetStop – the National Self-Exclusion Register™

ជួយសមាជិកគ្រួសារ ឬមិត្តភក្តិរបស់អ្នក

តើអ្នកជាសមាជិកគ្រួសារ ឬមិត្តភក្តិរបស់នរណាម្នាក់ដែលប្រថុយនឹងការបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯង ឬអ្នកផ្សេងទៀតដោយសារការលេងល្បែងស៊ីសងឬទេ? អ្នកអាចស្នើសុំ ដីការរារាំងភាគីទីបី ដើម្បីបញ្ឈប់ពួកគេ

ពីការចូលទៅក្នុងទីកន្លែងលេងល្បែងស៊ីសង។

ដីការគឺជាកាតព្វច្បាប់ ហើយអាចបញ្ឈប់មនុស្សពី៖

  • ការលេងល្បែងសុីសងនៅកាស៊ីណូ
  • ការចូលទៅតំបន់នានានៅក្នុងសណ្ឋាគារ និងក្លឹបដែលមានម៉ាស៊ីនល្បែង
  • ការភ្នាល់លើការប្រណាំង ឬកីឡា (អនឡាញ ឬនៅកន្លែងផ្តល់ការលេងល្បែងសុីសង TAB)
  • ការទិញសំបុត្រឆ្នោតពាណិជ្ជកម្ម។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់សេវាកម្មអតិថិជន និងអាជីវកម្ម ឬហៅទូរស័ព្ទទៅលេខ 131 882 ហើយជ្រើសរើសជម្រើស 6។

សេវាកម្មអតិថិជន និងអាជីវកម្ម (Consumer and Business Services)

ខ្សែទូរស័ព្ទជំនួយសម្រាប់ការលេងល្បែងស៊ីសង (Gambling Helpline) គឺជាសេវាកម្មតាមទូរស័ព្ទដោយឥតគិតថ្លៃ មានលក្ខណៈសម្ងាត់ អាចរកបាន 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ និង 7 ថ្ងៃ ក្នុងមួយសប្តាហ៍។ សូមហៅទូរស័ព្ទទៅលេខ1800 858 858

ខ្សែទូរស័ព្ទជំនួយត្រូវបានបំរើការដោយបុគ្គលិកដែលជាមនុស្សយល់ពីបញ្ហាប្រឈមនៃការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថដោយសារការលេងល្បែងសុីសង។ អ្នកប្រឹក្សាយោបល់តាមទូរស័ព្ទត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីជួយ និងគាំទ្រអ្នក។ ពួកគេនឹងមិនធ្វើការវិនិច្ឆ័យអ្នក រិះគន់អ្នក ឬធ្វើឱ្យអ្នកមានអារម្មណ៍មិនល្អចំពោះ

ខ្លួនឯងនោះទេ។

1800 858 858

រូប​ភាព
Gamble Aware

នៅទីនេះសម្រាប់ហ្គេម (Here for The Game)

ជួបដៃគូរបស់យើងដែលកំពុងជួយយើង ដើម្បីទប់ស្កាត់ការធ្វើដូចជាធម្មតាក្នុងការលេងល្បែងសុីសង 
នៅក្នុងការប្រកួតកីឡា

ស្វែងយល់បន្ថែម

Talk to someone