Tulong sa Problema ng Nagsusugal Victoria (Gambler’s Help Victoria)

Ang Gambler’s Help ay tumutulong sa mga taga-Victoria upang matagumpay nilang makontrol ang kanilang pagsusugal. Sinusuportahan namin ang mga taong nakararanas ng problema dahil sa kanilang pagsusugal, o dahil sa pagsusugal ng ibang tao.

Gambler's Help

Lahat ng mga serbisyo ng Gambler's Help ay 100% na walang bayad.

Ang mga serbisyo ng Gambler's Help ay ibinibigay ng iba't ibang mga organisasyon ng komunidad sa buong kalunsuran, rehiyonal, at bukirin ng Victoria. Kasama sa mga serbisyo ang pagpapayo, mga payo, at impormasyon sa online, sa telepono, at sa harapan. Mayroon ding mga serbisyo na sinadya para sa mga komunidad ng First Nations, at suporta sa wika para sa mga nanganganib na komunidad na may magkakaiba-ibang kultura at wika.

Tumawag sa 1800 858 858 – 24/7 para sa agarang suporta o para magreserba ng libre at kompidensyal na sesyon

1800 858 858

Hayaan mo na tawagan ka namin. Ito ay libre at kompidensyal. Humiling ng tawagan ka ngayon.

Humiling ng tawagan ka ngayon.

Gambler’s Help Youthline

Ang suporta para sa mga taong wala pang edad na 25 taon at pababa na nababahala sa kanilang pagsusugal o sa pagsusugal ng ibang tao ay makukuha sa pamamagitan ng Gambler’s Help Youthline. Tumawag sa 1800 262 376 para sa payo at suporta, 24 oras sa isang araw, pitong araw sa isang linggo. Hindi ka makikila nito, kompidensyal at libre.

Dagdagan ang kaalaman tungkol sa Youthline 

Title immediate help cald 4
Tulong sa mga wika maliban sa Ingles

Kung hindi Ingles ang iyong unang wika, mayroong suporta para sa iba't-ibang mga kultura at wika sa komunidad.

IBA PANG MGA WIKA

First nations 34
Mas gusto ko ang pang-First Nations na serbisyo

Kung nag-aalala ka tungkol sa pagsusugal, makipag-usap sa isang taong pinagkakatiwalaan mo tungkol sa iyong mga alalahanin. Ang ilang mga organisasyon ng First Nations ay may mga manggagawa para sa suliranin sa pagsusugal na maaari mong kausapin.

FIRST NATIONS

Anong uri ng suporta ang hinahanap mo?

Para sa agaran, propesyonal na payo at suporta o para magpareserba ng isang sesyon ng pagpapayo, tumawag anumang oras sa 1800 858 858.

1800 858 858

Ang aming mga tagapayo sa paglulunas (therapeutic counselor) ay nagbibigay ng libreng one-on-one na suporta sa mga sesyon na ibinagay sa iyo. Makakatulong ang mga ito na baguhin ang paraan ng iyong pag-iisip tungkol sa pagsusugal, para mas makontrol mo ito.

Kasama sa mga sesyon ang:

 • Pag-unawa sa mga nagbubunsod (trigger) sa pagsusugal, pagkasugapa at kung bakit ka nagsusugal
 • Mga istratehiya upang matulungan kang labanan ang udyok na magsugal
 • Mga pampamilyang sesyon ng pagpapayo at pagpaplano

Mga pakinabang ng pagpapayo:

 • Mga istratehiya upang pamahalaan ang mga pagnanasa at pagka-istres
 • Bagong pag-uugali at mga kagawian ng pag-iisip upang masuportahan ang mas malusog na mga gawi
 • Pinahusay na kabutihan sa lipunan at emosyon
 • Tulong sa muling pagtatatag ng mga relasyon
 • Pagbubuo sa ugnayan ng suporta

Kumuha ng mga istratehiya at patuloy na suporta upang mabawasan ang iyong pagsusugal o permanenteng madaig ang mga udyok na magsugal. Magsimula sa pamamagitan ng pagreserba ng libreng appointment sa isa sa aming mga tagapayo. Ano ang mawawala sa iyo?

Ang mga serbisyo sa pagpapayo ng Gambler’s Help ay makukuha rin ng pamilya at mga kaibigan ng mga nagsusugal.

Ang Gambler's Help ay mga serbisyong makukuha sa mahigit 100 na lokasyon sa buong Victoria.

Upang makahanap ng lokal na serbisyo na malapit sa inyo, gamitin ang Service Finder.

Service Finder.

Hayaang tawagan ka namin. Ito ay libre at kompidensyal. Humiling na tawagan ka ngayon.

Humiling na tawagan ka.

Kung nag-aalala ka tungkol sa pera, ang mabuting balita ay hindi ka nag-iisa. Naiintindihan ng Gamblers Help na mga tagapayo sa pananalapi ang mga isyu sa pananalapi na iyong kinakaharap at maaaring makatulong na mapabuti ang iyong sitwasyon.

1800 858 858

Ang pagpapayo sa pananalapi ay isang libre at kumpidensyal na serbisyong inaalok sa mga taong nakakaranas ng alinman sa mga sumusunod:

 • problema sa pera dahil sa pagsusugal
 • problema sa pagbabayad ng mga bayarin at iba pang mga kompromiso
 • kontak mula sa mga nangongolekta ng utang
 • pagpapalayas
 • utang sa buwis
 • pagkakaputol sa serbisyo (utility connection)
 • mga abiso sa pagkukulang (default)

Paano ako matutulungan ng isang tagapayo sa pananalapi?

Ang mga tagapayo sa pananalapi ay mga dalubhasang propesyonal na maaaring:

 • tasahin ang iyong mga pananalapi, ipaliwanag ang iyong mga pagpipilian at makipagtulungan sa iyo upang bumuo ng isang plano batay sa iyong mga prayoridad at layunin
 • matulungan kang magbadyet
 • makipag-ugnayan sa mga nagpapautang upang matulungan ka sa utang, credit card o utang sa mortgage kasama ang pag-aplay para sa iba't ibang kahirapan (hardship variations) sa mga kasalukuyang pagkakautang
 • makipag-ayos sa iyong mga utility provider (kuryente, gas, telepono) at iba pang mga provider upang makabuo ng mga plano sa kayang pagbabayad
 • tingnan kung kwalipikado ka para sa suporta ng gobyerno
 • makipag-ugnayan sa mga nagpapautang upang matulungan ka sa utang, credit card o utang sa mortgage kasama ang pag-aplay para sa iba't ibang kahirapan (hardship variations) sa mga kasalukuyang pagkakautang
 • ipaliwanag ang mga panganib ng pagkabangkarote o pagkuha sa iyong super nang maaga at gabayan ka sa mga alternatibo

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Financial Counselling

Financial Counselling

Ang Gambler's Help ay mga serbisyong makukuha sa mahigit 100 na lokasyon sa buong Victoria.

Upang makahanap ng lokal na serbisyong malapit sa inyo, gamitin ang Service Finder

Service Finder

Bakit hindi mo na lang hayaan na tatawagan ka namin. Ito ay libre at kompidensyal. Humiling na tawagan ka ngayon.

Humiling na tawagan ka.

Isang mahusay na paraan upang magkaroon ng kontrol ay ang pagpapasya na harangan, ipagbawal o hadlangan ang iyong sarili mula sa isa o mahigit pang mga pinangalanang lugar ng pasugalan o sa mga online na serbisyo. Ito ay tinatawag na self-exclusion.

Makakatulong ang self-exclusion kung gusto mong gawing madalang, magliban o huminto nang tuluyan. Ikaw ang pipili ng lugar kung saang ayaw mong pumunta. Kahit sino ay maaaring gawin ito, at ito ay libre.

Lahat ng mga lisensyadong nagpapasugal sa Australya ay kinakailangang magbigay ng paraan upang matulungan kang ibukod ang iyong sarili.

Maaari mong ayusin ito nang direkta sa pamamagitan ng service o sa pamamagitan ng tagapayo tungkol sa suliranin sa pagsusugal sa 1800 858 858.

Paano gumagana ang self-exclusion?

Mayroong iba't ibang mga programa ng pagbubukod ng sarili sa buong Australya, ngunit gumagana ang mga ito sa magkakatulad na paraan. Sa karamihan ng mga programa:

 • Ikaw ang pipili kung alin o saan ang mga venue, casino o website ka hindi makakapasok.
 • Pumirma ka sa isang kasulatan na naglilista ng mga venue na sinasang-ayunan mong hindi ka makakapasok sa loob ng sandaling (minimum) panahon.
 • Kung makita ka ng kawani ng venue sa gaming area ng venue, iuulat ka nila sa programa at hihilingin sa iyo na umalis.
 • Sa pagtatapos ng napagkasunduang panahon, maaari mong piliing magbukod ng sarili para sa isa pang panahon o mag-aplay upang muling buksan ang iyong account sa pagsusugal o upang makapasok sa bahaging may paglalaro sa isang venue.

Alamin ang higit pa tungkol sa self-exclusion 

Self-exclusion

BetStop – the National Self-Exclusion Register™

BetStop – the National Self-Exclusion Register™ ay isang libreng pambansang serbisyo upang ibukod ang iyong sarili mula sa lahat ng lisensyadong Australian na serbisyo sa online at pagtaya sa telepono sa isang hakbang. Alamin ang higit pa tungkol sa BetStop - ang National Self-Exclusion Register o makipag-ugnayan sa Gambler's Help Victoria kung gusto mo ang aming tulong na magparehistro. 

BetStop – the National Self-Exclusion Register™

Minsan ang pakikipag-usap sa isang tao na 'dumaan na sa ganito' ay maaaring makatulong sa iyong pagbangon, lalo na kung mahirap makipag-usap sa iba tungkol dito. Nagbibigay kami ng mga opsyon sa Peer Support.

Ang Peer Connection at Chinese Peer Connection ay libre, kumpidensyal at madaling makuha sa telepono na mga serbisyo ng peer support para sa mga taong nagpupumilit na ihinto/kontrolin ang kanilang pagsusugal, at para sa mga taong naapektuhan ng pagsusugal ng ibang tao.

Ang mga boluntaryo para sa programa ng suporta ng mga magkaka-edad ng All Gamblers Help ay nakaranas mismo ng pinsala sa kanilang sarili dahil sa pagsusugal at maaaring magbahagi ng kanilang mga kuwento ng pinsala, pag-asa at pagbangon.

Alamin ang higit pa tungkol sa peer connection 

Ang suporta para sa mga taga-Victoria mula sa mga migrante, refugee, at multikultural na komunidad ay ibinibigay ng Settlement Services International (SSI). Ang kanilang Multicultural Gambling Harm Prevention Serviceay nag-aalok ng hanay ng libre, nasa wikang mga serbisyo para sa mga indibidwal at pamilya na nakakaranas ng mga negatibong epekto mula sa pagsusugal.

Kung ikaw o isang taong kilala mo ay nakakaranas ng mga negatibong epekto mula sa pagsusugal, tawagan ang Multicultural Gambling Harm Prevention Services ng SSI sa 1800 329 192 or email [email protected]

Alamin ang higit pa tungkol sa suportang multikultural ng SSI

Mga serbisyo ng inyong wika sa Gambler’s Help

Ang Gambler's Help ay nagbibigay ng hanay ng libre at kumpidensyal na mga serbisyo at suporta sa wikang Ingles, Arabo, Cantonese, Mandarin at Vietnamese.

Kung nagsasalita ka ng wikang hindi nakalista dito, ang inyong lokal na serbisyo ng Gambler's Help ay maaaring may tagapayo na nagsasalita ng iyong wika. Tumawag sa 1800 858 858 upang ayusin ang isang libreng interpreter.

Humanap ng tulong sa mga wika maliban sa Ingles sa 

Talk to someone